radomska

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Google Scholar

Web of science

Публікації в закордонних виданнях 

Розробки

Фото

Контакти

12.02.2016 захистила дисертацію «Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах», присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

 Монографії

1. Радомская Л. А. Инновационный подход в решении проблем современности: теория, методология, практика: монография., под общей редакцией Г. Ю. Гуляева / Л.Е. Азарова, Т. Н. Пустовит, Л. А. Радомская. — Пенза: Наука и просещение. - 2016 г. – 146с.

2. Радомська Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах / Л. А. Радомська, Л. Є. Азарова. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 180 с. 

3. Радомська Л.А., Лебедь Ю.Б. Міжмовні конотативні антропоніми в сучасному українському медіапросторі. Pedagogical concept and its features, social work and linguology: Collective Scientific Monograph. B. Shneider (ed.). Dallas, USA, 2021. С. 2 – 12.

4.Азарова Л., Пустовіт Т., Радомська Л., Горчинська Л. Система методів і вправ для вивчення фразеологізмів у курсі української мови як іноземної.  Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., Іnternational Science GroupBoston : Primedia eLaunch, 2021. С. 735-745. 

DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III

 

Наукові  статті

1. Озеранська Л. А. Структурно-семантичні параметри вставних одиниць у творах Ліни Костенко / Л. В. Прокопчук, Л. А. Озеранська // Філологічні студії : збірник наукових статей. – Вінниця, 2005. – Випуск 3. – С. 48 – 50.

2. Озеранська Л. А. Ігрові елементи на уроках української мови / Є. В. Драч, Л. А. Озеранська // Філологічні студії : збірник наукових статей. – Вінниця, 2005. – Випуск 3. – С. 226 – 229.

3. Озеранська Л. А. Народна архітектура села Вербовець (Мурованокуриловецький район Вінницької області) / Л. А. Озеранська // Матеріали до етнології Поділля : польові дослідження / за наук. ред. В. А. Косаківського. – Вінниця, 2005. – Випуск 1. – С. 39 – 43.

4. Озеранська Л. А. Структурно-стилістичні особливості вставлених одиниць (на матеріалі творів Л. Костенко) / Л. В. Прокопчук, Л. А. Озеранська // Філологічні студії : збірник наукових статей. – Вінниця, 2006. – Випуск 4. – С. 66 – 68.

5. Озеранська Л. Запозичення як складова частина іменників-юкстапозитів науково-технічної сфери / Людмила Озеранська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. VІІ. – С. 195 – 199.

6. Радомська Л. А. Проблема статусу іменників-юкстапозитів у сучасному мовознавстві / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. ІX. – С. 238 – 242.

7. Радомська Л. А. Вивчення іменників-юкстапозитів в українському мовознавстві / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 16 – 19.

8. Радомська Л. А. Трактування іменників-юкстапозитів у слов'янському мовознавстві / Л. А. Радомська // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнар. науково-практ. конф. 22 – 23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 116 – 121.

9. Радомська Л. А. Українська система вищої освіти: переваги й недоліки Болонського процесу / Л. А. Радомська, А. С. Стадній // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 14–16 вересня 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 474 – 476.

10. Радомська Л. А. Статус іменників-юкстапозитів у сучасній русистиці / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К. : НПУ, 2011. – Вип. 8. – С. 14 – 18.

11. Радомська Л. Антонімічні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах / Людмила Радомська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – С. 201 – 204.

12. Радомська Л. А. Термінологічні іменники-юкстапозити з відношеннями подібності / Л. А. Радомська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / [відп. Ред. М. Я. Плющ] – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 11. – С. 143 – 146.

13. Радомська Л. А. Складні утворення із запозиченим препозитивним компонентом / Л. А. Радомська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. статей / [гол. Ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 165 – 171.

14. Радомська Л. А. Вивчення обсягу поняття «юкстапозит» у сучасному мовознавстві / Л. А. Радомська // Методичні студіїї : зб. наук.-метод. праць / укл. Михайло Вінтонів (відпов. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Вип. 4. – С. 249 – 260.

15. Радомська Л.А. Лексико-семантичні групи термінологічних іменників-юкстапозитів із гіперо-гіпонімійними відношеннями // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки : зб. наук. праць . – Вінниця, 2016. – № 1 – 2. – С. 222 – 228.

16. Радомська Л.А. Мотиваційні відношення зовнішньої подібності у структурі термінологічних іменників-юкстапозитів / Л. А. Радомська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – С. 6 – 9.

17. Радомська Л. А. Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : зб. наук. праць. – К., 2016. – Т. 19. – № 1. – С. 7 – 12.

18. Радомська Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Л. А. Радомська. – Вінниця, 2016. – 20 с.

19. Радомська Л. А. Синонімійні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах [Електронний ресурс] / Л. А. Радомська // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/166.

20. Radomska L. A. Terminological noun-juxtapositions with correlative relations / L. A. Radomska // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2016. – Вип. 44. – С.189 – 192. (Index Copernicus)

21. Радомська Л. А. Критерії визначення лінгвального статусу іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць / Л. А. Радомська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки : науковий журнал / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 88 – 92. (Index Copernicus)

22. Радомська Л.А. Термінологічні іменники-юкстапозити зі співвідносними відношеннями // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету [Електронне мережне наукове видання] : збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2017. С. 363365.

23. Радомська Л. А. Формально-семантичні зв`язки в термінологічних іменниках-юкстапозитах [Електронний ресурс] / Л. А. Радомська // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. 

24. Радомська Л. А. Тарас Шевченко в сучасному мистецтві / Л. А. Радомська, Б. О. Попов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету  : збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2020. С. 210213.  

25. Azarova, L., Pustovit, T., Radomska, L., & Horchinska L. (2020). USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN STUDYING PHRASEOLOGY IN THE COURSE OF UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. Advanced Education, 16, 3948.  (Web of Science)

26. Радомська, Л. А. (2020, листопад, 24).  Українська за 5 хвилин. Пост у Facebook чи фейсбуці? Імпульс. Retrieved from http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7009%3A2020-11-24-08-18-03&catid=9%3A2014-02-09-08-50-23&Itemid=1&lang=en.

27. Радомська, Л. А. (2020, грудень, 9). Українська за 5 хвилин. Знайти вебсторінку та приєднатися до онлайн-зустрічі. Імпульс. Retrieved from http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7035%3A2020-12-08-11-31-22&catid=4%3A2014-02-07-12-35-57&Itemid=2&lang=en. 

28. Радомська, Л. А. (2020, грудень, 22). Українська за 5 хвилин. З наступаючим чи прийдешнім Новим роком? Імпульс. Retrieved from http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7063%3A-5-&catid=9%3A2014-02-09-08-50-23&Itemid=1&lang=en.

29. Радомська, Л. А., Коломієць, В. І. (2020). Українська мова в культурному просторі: сучасні тенденції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)». Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10579.

30. Радомська, Л. А. (2021, січень, 26). Українська за 5 хвилин. Чи потрібна кома після «З повагою…»? Імпульс. Retrieved from http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7110%3A2021-01-26-17-19-50&catid=4%3A2014-02-07-12-35-57&Itemid=2&lang=en.

31. Радомська, Л. А. (2021, лютий, 10). Українська за 5 хвилин. 2 гігабайта чи 2 гігабайти? Про поєднання числівників з одиницями вимірювання. Імпульс. Retrieved from https://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7138%3A2-2-&catid=4%3A2014-02-07-12-35-57&Itemid=2&lang=en.

32. Радомська, Л. А. (2021, лютий, 24). Українська за 5 хвилин. Проєкт чи проект? Імпульс. Retrieved from https://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7190%3A-5-&catid=9%3A2014-02-09-08-50-23&Itemid=1&lang=en.

33. Радомська, Л. А. (2021). Номінація кількісного вияву величини в поєднанні з одиницями вимірювання. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2021/paper/view/11414.

34. Радомська, Л. А., Захарчук, М. Д. (2021). Вплив діалектів на формування сучасної української мови. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2021/paper/view/12579.

35. Радомська, Л. А., Воронюк, В. О. (2021). Особливості АРА-стилю для оформлення цитувань у науковому тексті. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2021/paper/view/12760.

36. Радомська, Л. А., Несрін Даов (2021). Сучасний стан кібербезпеки в Україні. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2021/paper/view/12947. 

37. Радомська, Л. А. (2021, березень, 31). Українська за 5 хвилин. Обговорімо, а не давайте обговоримо! Імпульс. Retrieved from http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7282%3A-5-&catid=4%3A2014-02-07-12-35-57&Itemid=2&lang=en.

38. Радомська, Л. А. (2021, травень, 11). Українська за 5 хвилин. Об’єм двигуна та обсяг пам’яті. Імпульс. Retrieved from http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7369%3A-5-&catid=9%3A2014-02-09-08-50-23&Itemid=1&lang=en.