Меню користувача

Анотований звіт

по кафедральній науково-дослідній роботі

№  54К2  «Перспективи розвитку науково-технічної термінології в технічних ВНЗ»

за 2016 рік

 1.     Структурний підрозділ-виконавець: кафедра мовознавства.

2.     Науковий керівник НДР: докт. філол. наук, проф. Азарова Л. Є.

3.     Отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами, інше:

- матеріали дослідження перспектив розвитку науково-технічної термінології в технічних ВНЗ;

- участь в інтернет-конференціях;

- участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях;

- проведення круглих столів та семінарів за участю науковців з інших наукових та навчальних організацій.

4.     Впровадження (використання) на виробництві, у сільському господарстві, медицині, навчальному процесі (нові навчальні дисципліни, удосконалення існуючих навчальних дисциплін, нові лабораторні роботи, інше): впровадження в навчальний процес на практичних заняттях дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова (для іноземців)», «Російська мова (для іноземців)», «Країнознавство для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян», «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян», «Українська мова та література для слухачів ЦДП та ЗФМШ», «Ділова українська мова (для іноземців)», «Іноземна мова наукового спрямування (українська мова) для іноземних аспірантів та здобувачів».

5.     Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних проектів:

Монографії

№ п/п

Шифр * теми

П.І.Б. автора (ів) (Обов’язково підкреслити прізвища авторів – молодих вчених до 35 років)

Назва монографії

Місто, видавництво

Рік видання

Кількість сторінок

1

Кафедральна

54К2

Радомська Л.А., Азарова Л.Є.

Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах

Вінниця : ВНТУ

2016

180 с.

2

Кафедральна

54К2

Азарова Л.Є., Пустовіт Т.М., Радомська Л.А.

Художественная реализация авторской концепции исторического развития московской Руси в цикле Д.Балашова «Государи московские» // Инновационный подход в решении проблем современности: теория, методология, практика : монография; под. общ. ред. Г.Ю. Гуляева

Пенза: Наука и просвещение

2016

146 с.

 

Навчальні посібники

№ п/п

Шифр * теми

П.І.Б. автора (ів) (Обов’язково підкреслити прізвища авторів – молодих вчених до 35 років)

Назва навчального посібника

Місто, видавництво

Рік видання

Кількість сторінок

1

54К2

Азарова Л.Є., Стадній А.С., Радомська Л.А.

Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю)

Вінниця : ВНТУ

2016

80

2

54К2

Азарова Л.Є., Горчинська Л.В., Франчук Н.Л., Поздрань Ю.В.

Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення

Вінниця : ВНТУ

2016

90

3

54К2

Стадній А.С., Радомська Л.А.

Основи ІТ-технологій на уроках української мови

Вінниця : ВНТУ

2016

115

4

54К2

Пустовіт Т.М.

Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців 3 курсу

Вінниця : ВНТУ

2016

55

5

54К2

Мошноріз М.М., Старовойт Ю.Л.

Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з російської мови на 4 курсі

Вінниця : ВНТУ

2016

50

6

54К2

Азарова Л.Є., Харьков М.Г., Горчинская Л.В.

Русский язык для иностранцев (самостоятельная работа студентов)

Вінниця : ВНТУ

2016

73

 

Наукові статті

 

1 Азарова Л.Є., Горчинська Л.В. Соціальні аспекти викладання іноземних мов // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф, Брэст, 18 лістапада 2016 г. / рэдкал. : Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 3–6. 
2 Азарова Л.Є., Франчук Н.Л. Організація ігрової діяльності дошкільників як соціально-педагогічна проблема //Збірка наукових праць «Vzdelávanie a spoločnosť (Освіта та суспільство)» Прешовського університету в Прешові 2016. – С. 113-119. 
3 Азарова Л.Є. Словосложение как форма номинативной деятельности человека //Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia. 2016 р. (прийнято до друку) 
4 Азарова Л.Є. Гармонійна побудова багатокомпонентних слів на фонетичному рівні // Збірник «Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна» 2016. – № 63. – С. 10 – 21. 
5 Азарова Л.Є., Радомська Л. А. Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : зб. наук. праць. К., 2016. – Т. 19. – № 1. – С. 7 – 12. 
6 Азарова Л.Є. Закономірності структурної організації багатокомпонентних складних слів у концепції "золотої" пропорції // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. Том. 3. – №5. – Дрогобич. – 2016. – С. 56 – 61. 
7 Пустовіт Т.М. Морально-етичні аспекти авторської концепції державної влади в романі Д.Балашова «Молодший син» // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. 2016 р. (прийнято до друку) 
8 Пустовіт Т.М. Специфіка мовного втілення минулого в історичному романі (на матеріалів творів Д.Балашова)// Матеріали науково-практичної конференції «Гумор та сміхова культура українців» Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/zpp/H2016/paper/view/1325 
9 Пустовіт Т.М. Творчість М. Стрельбиць-кого у контексті літературного процесу другої третини ХХ століття //Матеріали науково-практичної конференції «Я-сад»: поетичний світ Михайла Стрельбицького» Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/zpp/Strelb2016/paper/view/1615 
10 РадомськаЛ. А. Лексико-семантичні групи термінологічних іменників-юкстапозитів із гіперо-гіпонімійними відношеннями // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки : зб. наук. праць. Вінниця, 2016. – № 1 – 2. – С. 222 – 228. 
11 Радомська Л. А. Мотиваційні відношення зовнішньої подібності у структурі термінологічних іменників-юкстапозитів
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць ; Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – С. 6 – 9. 
12 Radomska L. A.  Terminological noun-juxtapositions with correlative relations
// Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 189 – 192. 

13 Радомська Л. А. Термінологічні іменники-юкстапозити зі значеннєво рівноправними компонентами Моўнаяацэнка ў кантэксце часу : зб. Матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкідзяржаўныуніверсітэтімя А. С. Пушкіна ; рэдкал. : Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. Брэст : БрДУ, 2016. – С. 108 – 111. 
14 Стадній А.С. Мовні та позамовні чинники виникнення і функціонування конотативно маркованих дієслів // Современный научный вестник. – Великобританія 2016 р. (прийнято до друку) 
15 Стадній А.С. Структура конотативного макрокомпонента в семантиці дієслів // Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. Вінниця : ДонНУ, 2016. - №1-2. – С. 266 – 272. 
16 Старовойт Ю.Л. Про унікальність і багатство кличного відмінка української мови (у порівнянні з локативом інших мов) // Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. Вінниця : ДонНУ, 2016. - №1-2. – С. 272 – 277. 
17 Абрамчук О.В., Горчинська Л.В. Тести та тестові завдання на заняттях з української мови як іноземної // Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 2 – 3 червня 2016 р. Х.: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – Режим доступу: http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php?sciework=tezis 
18 Абрамчук О.В. Гумор як складова культури спілкування // Матеріали науково-практичної конференції «Гумор та сміхова культура українців» Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/zpp/H2016/paper/view/1312 
19 Абрамчук О.В., Горчинська Л.В. Формування міжнаціональної поваги у навчально-виховному процесі // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : ІІІ Міжнародна науково-методична конференція, 18 – 20 травня 2016 р. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2016. – С. 204 – 207. 
20 Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів ВТНЗ на заняттях з соціальн6о-гуманітарних дисциплін // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у його соратниках та учнях» Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – Вип. 45 (49). – С. 523 – 529. 
21 Абрамчук О.в., Савчук І.В. Використання інтерактивних технологій з метою розвитку творчих здібностей студентів //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Вип. 46. – С. 300 – 302. 
22 Поздрань Ю.В. Джерельна база «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства //Українська мова. 2016. – № 3 (59). – С. 79–89. 
23 Поздрань Ю.В. «Російсько-український словник» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова як джерело перекладних словників ХХ – ХХІ ст.: офіційний статус та лексикографічна критика // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / гол. ред. М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. – Вип. 10. – Том 2 (К – П). – С. 281–287. 
24 Поздрань Ю.В. Фразеологічне багатство української мови в «Російсько-українському словнику» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф, Брэст, 18 лістапада 2016 г. / рэдкал. : Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 100–103. 
25 Поздрань Ю.В. Динаміка критеріїв оцінювання нормативності мовних одиниць у контексті дослідження «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова // Materiály XII Mezinárodni vědecko-praktická conference «Zprávy vědecké ideje – 2016», 27 října – 05 listopadu 2016. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2016. – Dil 6 : Filologie. Psychologie a sociologie. Tělesné kultury a sport. Philosophy. – P. 28–32. 
26 Поздрань Ю.В., Франчук Н.Л. Філософія мистецтва у циклі поезій Лесі Українки «Ритми» // Materials of the XII International scientific and practical conference «Fundamental and applied science – 2016», October 30 – November 7, 2016. – Sheffield : Science and education ltd, 2016. – Volume 5 : Philological sciences. – P. 90–94. 
27 Булава Н.Ю. Специфіка слов’янських автохтонних імен в основах сучасних українських прізвищ північної Донеччини // Молодий вчений 2016. – №8. – С. 269-272. 
28 Булава Н.Ю. Роль різних класів лексики у творенні прізвищ північної Донеччини/ / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: філологія. Соціальні комунікації. Ужгород: УНУ, 2016. – С. 16 – 19. 
29 Андрощук К.М. Нові підходи до вивчення категорії перехідності / неперехідності в українському мовознавстві // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. Брэст: БрДУ, 2016. – С. 18–22. 
30 Андрощук К.М., Франчук Н.Л. Міжмовна кореляція семантичних єдностей трьохелементної будови в текстах сучасної періодики // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» 2016 р. (прийнято до друку) 
31 Зозуля І.Є. Розвиток інклюзивної освіти в Україні // Наука и образование. - Чехия 2016 р. (подано до друку) 
32 Мошноріз М.М. Міфологема ночі в поезії С.Черкасенка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - Одеса, 2015. – № 19. – Том 2. – С.36–39 
33 Мошноріз М.М. Міфологема води в поезії С. Черкасенка //Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. Вінниця : ДонНУ, 2016. – №1-2. – С. 172– 177. 
34 Мошноріз М.М. Міфологічний фактор поезії М. Стрельбицько-го // Матеріали науково-практичної конференції «Я-сад»: поетичний світ Михайла Стрельбицького» Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/zpp/Strelb2016/paper/view/1627 

 Дисертації

 

Автор

Тема дисертації

Спеціальність

Дата захисту

Місце захисту

1

Радомська Л.А.

Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах

10.02.01 – українська мова

12.02.2016 р.

Донецький національний університет


Показники науково-дослідної діяльності студентів у 2016 році кафедри

1.Кількість студентів, які беруть участь у науково-дослідній роботі всього 85.

Перелік наукових статей опублікованих студентами самостійно (подати бібліографічний опис).

Сантьяго Гальєгос.  Порівняльний аналіз української та іспанської фразеології . – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/170.

Алехандро Негрете . Етимологія назв латиноамериканських танців. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/171.

Жеронімо Йомбо. Англіцизми в сучасному українському мовленні. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/177.

Варакса В.Комплімент у спілкуванні українців. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/207.

Біліченко Ю. Подарунки у ділових відносинах. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/208.

Скороденок Н. Поняття іміджу та його роль у діловому спілкуванні. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/209.

Сімба Бенвінду. Мовна карта Анголи. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/210.

Драченко Я. Ставлення до мови (значення мови і мовлення у процесі спілкуванні людей). – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/214.

Кушнір А. Формування та розвиток української термінології. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/242.

Марчук А. Особливості семантики і функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі . – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/253.

Джесіка Гавіланес. Структура та функції студентського сленгу. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/251.  

Абдулазіз Ба Елаіан. Особливості лексичної синонімії арабської мови. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/289.

Наконечний А. Лексико-семантична характеристика термінології. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/290.

Ольшанська Н. Комп’ютерний жаргон. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/293.

Тямушева В. Лексичні особливості поетичного мовлення Лесі Українки. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/246.

Черніков І. Топонімічні назви Донеччини. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/655.

Тітова К. Фразеологічні звороти в мові професійного спілкування. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/255.

Бородай О. Інтерференційні зони сучасної української мови. – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/254.

 

 HotLog