Наукова робота кафедри мовознавства

Кафедра мовознавства готує фахівців, які будуть жити і працювати в інформаційному суспільстві. У повному обсязі кафедра надає навчальні послуги студентам різних спеціальностей і форм навчання, магістрантам і аспірантам, сприяє підвищенню загальноосвітнього рівня майбутніх інженерів.

Наукові дослідження викладачів здійснюються в межах науково-дослідницької діяльності ВНЗ: наукові доповіді на науково-практичних конференціях, семінарах, кандидатські, докторські дисертації; підготовка іноземних магістрантів і аспірантів.

Науковий та кадровий потенціал кафедри. З 2002 р. на кафедрі сформувався значний науковий потенціал, активізувалася наукова діяльність викладачів-мовознавців. На кафедрі працюють: доктор філологічних наук, професор Азарова Л. Є.; 5 кандидатів філологічних наук (доценти Старовойт Ю. Л. та Пустовіт Т. М., старші викладачі Стадній А. С., Радомська Л. А., викладач Булава Н. Ю.; 3 кандидати педагогічних наук (доцент Абрамчук О. В., старші викладачі Зозуля І. Є. та Клочко Н. Л.); старші викладачі (Горчинська Л. В., Олійник Л. І.); шість викладачів-асистентів, серед яких 3 аспіранти Інституту української мови та Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ (Андрощук К. М., Поздрань Ю.В., Сташкевич І.А.) та 3 пошукачі Інституту української мови НАНУ та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  (Троян Г. В.,  Мошноріз М. М., Кухарчук Г. В.).

Захисти дисертацій. Під керівництвом проф. Азарової Л. Є. активізувалася науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри. З 2003 року було захищено 6 кандидатських дисертацій, опубліковано 10 монографій, 442 наукових статті в українських та закордонних виданнях.

  Наукова робота на кафедрі ведеться за такими напрямками: філологія та педагогіка, методика викладання української та російської мов.

Наукові інтереси викладачів кафедри мовознавства: дериватологія на синхронному та діахронному рівнях, науково-технічна термінологія, термінотворення, лексикологія, семасіологія,  компаративістика, стилістика, граматика, лексикографія, історія літератури,  українська література ХХ ст., методика викладання української мови як іноземної та російської мови як іноземної, лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів, проблеми підручників та навчальних посібників з української мови для вищої школи, психолого-педагогічні аспекти гуманізації освіти, патріотичне виховання студентської молоді, полікультурне виховання іноземних студентів; проблеми міжкультурної комунікації,  інклюзивна освіта в Україні.

 Колектив кафедри мовознавства  здійснює активну співпрацю з іншими науковими та освітніми установами України. Зокрема: з Інститутом української мови НАН України. Завідувач кафедри Азарова Л. Є. співпрацює з відділом граматики Інституту української мови НАН України напрямку «Актуальні проблеми лексикології та граматики української мови»; викладач Кухарчук Г. В.  співпрацює з Комп’ютерним морфемно-словотвірним фондом української мови  на базі відділу структурної математичної лінгвістики  Інституту мовознавства НАНУ; викладач Троян Г. В.  та Андрощук К. М. співпрацює з відділом граматики Інституту української мови НАНУ в напрямку «Структура граматичних категорій української мови»; викладач Поздрань Ю. В. співпрацює з відділом лексикології та лексикографії Інституту української мови НАНУ у напрямку «Теоретичні засади формування джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови»,  Мошноріз М. М. співпрацює з Національним педагогічним університетом  імені М. П. Драгоманова.

 Доктор філол. наук, проф. Азарова Л. Є. є членом-кореспондентом Міжнародної кадрової академії.

Кафедра мовознавства є регіональним представником Української асоціації  викладачів російської мови і літератури УАПРЯЛ.

Публікації за 2016 рік. Результати наукової роботи викладачів кафедри мовознавства   містяться у фахових наукових виданнях України та закордонних.

Викладачами, співробітниками, аспірантами кафедри мовознавства станом на 2016 рік опубліковано 549 наукових та науково-методичних праць, присвячених проблемам правопису, лексики, фразеології, діалектології, граматики, історії української літературної мови, актуальним проблемам сучасної лінгвістики, зокрема, білінгвізму, гендерним аспектам мови; проблемам педагогіки та методики навчання і виховання. Серед них: 10 монографій, словник омонімів, 397 наукових статей у фахових виданнях та 45 наукових статей у закордонних виданнях.

Наукові семінари й конференції. Для проведення успішної  наукової роботи необхідно наукове спілкування. Основне завдання будь-якої наукової роботи - довести нові наукові знання до широких кіл наукової громадськості. На кафедрі мовознавства наукові семінари є основною формою роботи, що дає можливість обговорювати   з колегами свої ідеї, отримані факти, теоретичні побудови.

 За останні роки викладачі кафедри мовознавства брали  участь у 22 всеукраїнських, 27 міжнародних  конференціях та щорічних науково-технічних конференціях ВНТУ.

  У 2007 році під керівництвом професора Азарової Л.Є. був поданий запит на отримання наукового всеукраїнського гранту в рамках виконання заходів "Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки". Поданий проект мав назву «Комплекс навчальних посібників з української мови «Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей»». Цей проект став переможцем конкурсу Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки з обсягом фінансування 100 тисяч гривень. Протягом 2007-2008 років у рамках завдання, затвердженого МОНУ,  було опубліковано 5 навчальних посібників(2 з  грифом МОНУ), 1 монографія, 5 методичних вказівок, що сприяло забезпеченню функціонування української мови  в інформаційному комп’ютерному середовищі.

  На базі кафедри мовознавства 14 листопада 2008 року було організовано Пленум наукової координаційної ради "Українська мова" Інституту української мови НАН України "Підручники та посібники з лінгвоукраїністики для вищої школи", у якому взяли участь найвідоміші мовознавці вищих навчальних закладів України.

Студентська наука, олімпіади й конференції. Викладачі кафедри щорічно беруть участь і керують підготовкою українських та іноземних студентів для виступу на науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Вінницького національного технічного університету. Лише у 2016 році було підготовлено  42    наукових доповіді.

             

 Кафедра регулярно проводить олімпіади з української мови  і Міжнародні конкурси української мови імені Петра Яцика  та Всеукраїнські конкурси ім..Т. Шевченка для студентів усіх спеціальностей університету.

                   

             

Про здобутки викладачів української та російської мов свідчать призові місця студентів ВНТУ на обласних та міжнародних олімпіадах і конкурсах. Третє місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови для іноземців 2003 року посів студент з Камеруну Абого Нкама Деві Марсіал. Четверте місце посів камерунський студент Франсуа Сімеон. Друге місце на обласному етапі VI Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика посів студент ІнІТКІ Кушнір Дмитро (2006 р.). Ратнюк Катерина, студентка ІнІТКІ, нагороджена грамотою за глибокі знання граматики (учасниця II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Українська мова” 2007/2008 н. р.). Микитюк Ірина посіла I місце в обласному етапі VIII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (2008 р.). Призові місця IX Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика 2009 р. посіли такі студенти: Манаєва Ольга, Лисюк Тетяна – I місце; Кукушкіна Юлія, Борщова Ірина – II місце; Булига Вікторія – III місце. На всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни “Українська мова” у 2011 р. нагороджені Паращук С. – I місце, Михальчук Ю., Боєва Г. – ІI місце, Кушнір Ю. – IІІ місце; у 2012 р. отримали нагороди Шевчук О.Л. – I місце, Михальчук Ю.Л. – IІ місце, Панченко В.В. – ІІI місце. Призові місця ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка посіли Шевчук О.Л. – I місце, Орищук Л.І. – IІ місце, Зайкова В.С. – IІІ місце. У 2012 р. за перемогу на Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика нагороджені Польгуль Т.Д. – І місце; Кавуненко О.М. – ІІ місце; Зеленська Є.І., Приймак Н.В. – ІІІ місце.

            

 2013 року дипломи ІІ ступеня отримали: Польгуль Т.Д. в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та Безусяк Я.І. за підсумками ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а Науменко А. Т. У цьому ж конкурсі посіла третє місце.

У 2014 році відразу дві студентки посіли два призових місця на ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка: Семенова Л. М. стала переможцем, а Стадній О. Ю. посіла 2-ге місце. А студент 1 курсу Мельник Б. В. посів 3-тє місце на Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика. Ще одним здобутком стало ІІ місце у Конкурсі інтерпретаторів Шевченкової поезії, присвяченому 200-річюю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, яке посіла Д. Лудан.

2015 року Стадній О.Ю. посіла друге місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. А студент 1 курсу Федчук Р. Р. здобув третє місце на ІІІ етапі цього ж конкурсу.

2016 року студентки Артемчук Н. О. та Семенова Л. М. посіли третє місце за підсумками ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а на конкурсі ім. Петра Яцика їхні здобутки були ще кращими: серед 12 вищих навчальних закладів України Семенова Л. М. посіла друге місце, а Артемчук Н. О. – третє .

                

 Артемчук Н. О.                                                 Семенова Л. М.