НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ МЗ

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і спрямована на розв'язання завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

4

На кафедрі мовознавства Вінницького національного технічного університету методична робота проводиться на основі сучасних вимог Міністерства освіти і науки України та Вінницького національного технічного університету. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання.

Основні напрямки методичної роботи кафедри мовознавства:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін;
 • розробка навчальних та робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 • розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання студентів та технологій організації самостійної роботи студентів (СРС) ;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекомендацій з організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, методичних вказівок, дидактичних матеріалів.
 • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання; оптимізація найпродуктивніших форм та методів навчальної роботи з українськими та іноземними студентами;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • методична допомога в роботі кураторів груп;
 • аналіз загальних і специфічних питань методики викладання української мови (для іноземців);
 • організація й проведення науково-методичних семінарів кафедри;
 • удосконалення методики навчально-виховної роботи зі слухачами підготовчого відділення для  іноземних громадян, а також студентами-іноземцями основного етапу навчання.

    Кафедра мовознавства ВНТУ забезпечує викладання для студентів  усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, а також аспірантів денної та заочної форм навчання таких дисциплін:

 • Українська мова (для іноземців) 1 – 4 курси, у тому числі мовно-виробнича практика з укр. мови (для іноземців) 3 курсу.
 • Російська мова (для іноземців).
 • Ділова українська мова (для іноземців) 5 курс.
 • Іноземна мова наукового спрямування (українська мова).
 • Українська мова (за професійним спрямуванням).
 • Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян.
 • Країнознавство для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян.
 • Російська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян.
 • Українська мова та література для слухачів ГЦДП та ЗФМШ.

 8

З кожної дисципліни розроблено навчально-методичний комплекс (НМКД).

Загальним результатом навчально-методичної роботи кафедри можна вважати видання навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри опубліковано 5 навчальних посібників з грифом МОНУ, 77 навчальних посібників та методичних вказівок до проведення практичних занять та організації  самостійної роботи студентів, 8 дистанційних курсів.

Значну роль в удосконаленні методики навчально-методичної роботи виконує постійно діючий методичний семінар науково-педагогічних працівників кафедри, на якому обговорюються важливі проблеми навчально-методичної роботи з урахуванням досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних ВНЗ. Усі викладачі кафедри відвідують лекції та практичні заняття своїх колег, метою яких є обмін професійним досвідом. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою наукову та педагогічну кваліфікацію у профільних установах та навчальних закладах України.

Основну увагу викладачі кафедри зосереджують на активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів із використанням інноваційних і традиційних методів сучасної освіти. У системі поточного контролю знань студентів важливим напрямом є розробка й реалізація методів індивідуалізації навчання та вдосконалення самоконтролю студентів. Для цього використовуються реферати, індивідуальні завдання, консультації, презентації, ігрові ситуації та інші підходи.

image-0-02-04-93631259c40e16049955ce76458a4cfebdb94c3258b87bebdb600ae9a9d4734c-V                      image-0-02-04-c6ccacc8cd032d0164a73e7c784a91990bd93a89bb396437adabb70a92dfe364-V

На кафедрі мовознавства відпрацьовуються такі механізми контролю, самоконтролю та оцінювання знань студентів, які забезпечують їхню зацікавленість у результатах навчального процесу протягом усього навчального року. Для цього кафедра вдосконалює рейтингову систему оцінки знань студентів.

Кафедра спрямовує методичну роботу не тільки на підвищення ефективності засвоєння теорії, методології та практики навчальних дисциплін, а й на вдосконалення методів формування професійних якостей майбутніх інженерів.

 

Навчальні посібники за 2016р.

№ п/п

Шифр * теми

П.І.Б. автора (ів) (Обов’язковопідкреслити прізвища авторів – молодих вчених до 35 років)

Назва навчального посібника

Місто, видавництво

Рік видання

Кількість сторінок

1

54К2

Азарова Л.Є., Стадній А.С., Радомська Л.А.

Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю)

Вінниця : ВНТУ

2016

80

2

54К2

Азарова Л.Є., Горчинська Л.В., ФранчукН.Л., Поздрань Ю.В.

Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення

Вінниця : ВНТУ

2016

90

3

54К2

Стадній А.С., Радомська Л.А.

Основи ІТ-технологій на уроках української мови

Вінниця : ВНТУ

2016

115

4

54К2

Пустовіт Т.М.

Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців 3 курсу

Вінниця : ВНТУ

2016

55

5

54К2

Мошноріз М.М., Старовойт Ю.Л.

Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з російської мови на 4 курсі

Вінниця : ВНТУ

2016

50

6

54К2

Азарова Л.Є., Харьков М.Г., Горчинская Л.В.

Русский язык для иностранцев (самостоятельная работа студентов)

Вінниця : ВНТУ

2016

73